Thêm xóa sửa trong LINQ to SQL

Bạn đang tìm cách thêm xóa sửa trong LINQ to SQL, bạn chưa hiểu rõ về LINQ to SQL. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và hướng dẫn đầy đủ các thao tác thực hiện truy vấn này. Tham khảo nhé.

LINQ to SQL hỗ trợ đầy đủ các giao dịch, chế độ xem và các thủ tục được lưu trữ (SP). Nó cũng cung cấp một cách dễ dàng để thêm xác thực dữ liệu và các quy tắc vào mô hình dữ liệu của bạn. Hãy cùng học LINQ to SQL và hướng dẫn thêm xóa sửa trong LINQ to SQL dưới đây nhé.

Thêm xóa sửa trong LINQ to SQL

thêm xóa sửa trong linq to sql
Giao diện

Dưới đây là các bước viết ứng dụng thêm, xóa, sửa đổi, tìm kiếm bằng Linq to Sql server bằng ngôn ngữ C #. Có giao diện như hình trên.

Đầu tiên: chúng ta tạo database sinhvien với tên là table tbl_ sinhvien, gồm các trường: masv, tensv, Khoa như hình bên dưới:

thêm xóa sửa trong linq to sql
Bước 1: Tạo database sinhvien

Tiếp theo, tôi cần tạo một lớp Linq to Sql và đặt tên là data.dbml.

thêm xóa sửa trong linq to sql
Bước 2: Tạo một lớp Linq to Sql

Từ Server Explorer bên trái, chúng tôi tạo một tập dữ liệu để kết nối với cơ sở dữ liệu sinh viên.

Sau đó, chúng ta mở lớp Data.dbml, và từ phía bên trái của Server Explorer, chúng ta kéo bảng tbl _ sinhvien mà chúng ta cần thao tác vào lớp Data.dbml.

thêm xóa sửa trong linq to sql
Thao tác với lớp Data.dbml.

Bây giờ chúng ta mở lớp form1 và bắt đầu viết mã:

– Để chèn chúng ta sử dụng lệnh InsertOnSubmit ().

– Để xóa chúng ta sử dụng lệnh DeleteOnSubmit ().

– Sử dụng phương thức SubmitChanges () để thực hiện thay đổi dữ liệu.

Lưu ý: khi chúng ta khai báo biến db as Data DataContext thì trong Data đầu tiên trong Data Datacontext là tên lớp LINQ to SQL mà bạn đặt.

Đầu tiên chúng ta cần nhập thư viện LINQ vào sử dụng

using System.Linq;

Tiếp theo, chúng ta khai báo một đối tượng tb as tbl _ sinhvien

tbl_ sinhvien tb = new tbl _ sinhvien();

Tiếp theo, chúng ta bắt đầu viết sự kiện cho các nút: lưu, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm.

Các sự kiện khi nhấp vào nút lưu:

1 private void btn_luu_click(object sender, eventArgs e) 

Data DataContext db = new Data DataContext();

tb.masv = txt_masv .Text; 

tb.tensv = txt_tensv .Text;

tb.khoa = txt_khoa.Text;

db.tbl_ sinhviens .InsertOnSubmit (tb);

db.SubmitChanges(); 

Form1_Load(sender, e); 

}

Viết sự kiện cho nút chỉnh sửa:

1 private void btn_sua_click(object sender, eventArgs e)

 {

Data DataContext db = new DataDataContext(); 

tb = db.tbl_sinhviens.Where(s => s.masv == txt_masv.Text).Single(); 

tb.tensv = txt_tensv.Text;

tb.khoa = txt _ khoa.Text;

db.SubmitChanges(); 

Form1_Load(sender, e);

 }

Các sự kiện khi nhấp vào nút xóa:

Private void btn _ xoa _ click( object sender, eventArgs e )

 { 

Data DataContext db = new DataDataContext(); 

tb = db.tbl_sinhviens.Where(s => s.masv == txt_masv.Text).Single(); tb.tensv = txt_tensv.Text;

tb.khoa = txt_khoa.Text;

db.tbl_ sinhviens.DeleteOnSubmit(tb); 

db.SubmitChanges(); 

Form1_Load(sender, e);

}

LINQ to SQL là gì?

LINQ to SQL là phiên bản thực tế hóa của O / RM (ánh xạ quan hệ đối tượng) có sẵn trong phiên bản “Orcas” của NET Framework (hiện tại là NET 4.0), nó có sẵn cho các nhà phát triển phát triển mô hình hóa cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các lớp NET. Sau đó có thể truy vấn cơ sở dữ liệu (cơ sở dữ liệu) sử dụng LINQ, cũng như thực hiện các hoạt động cập nhật, thêm và xóa dữ liệu đó.

thêm xóa sửa trong linq to sql

Mô hình hoạt động của LINQ to SQL

LINQ to SQL hỗ trợ đầy đủ các giao dịch, chế độ xem và các thủ tục được lưu trữ (SP). Nó cũng cung cấp một cách dễ dàng để thêm xác thực dữ liệu và các quy tắc vào mô hình dữ liệu.

Visual Studio “Orcas” đã thêm trình thiết kế LINQ to SQL như một công cụ dễ dàng để lập mô hình trực quan cơ sở dữ liệu LINQ to SQL.

Sử dụng trình thiết kế LINQ to SQL, chúng ta có thể dễ dàng tạo một mô hình cho cơ sở dữ liệu mẫu “Northwind” dưới đây:

thêm xóa sửa trong linq to sql
Một mô hình cho cơ sở dữ liệu bằng LINQ to SQL
  • Mô hình LINQ to SQL ở trên xác định bốn lớp thực thể: Sản phẩm, Danh mục, Đơn hàng và Chi tiết đơn hàng. Các thuộc tính của mỗi lớp ánh xạ tới các cột của bảng tương ứng trong cơ sở dữ liệu. Mỗi cá thể của một lớp đại diện cho một hàng trong bảng dữ liệu.
  • Các mũi tên giữa bốn lớp thực thể ở trên đại diện cho mối quan hệ giữa các thực thể khác nhau, được tạo dựa trên mối quan hệ khóa chính / khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu. Hướng của mũi tên biểu thị mối quan hệ một-một hoặc nhiều-nhiều. Các thuộc tính tương ứng sẽ được thêm vào các lớp thực thể trong những trường hợp này. Ví dụ: lớp Category ở trên có mối quan hệ một-nhiều với lớp Sản phẩm, có nghĩa là nó sẽ có thuộc tính “Danh mục” là tập hợp các đối tượng Sản phẩm trong Danh mục này. Lớp Sản phẩm cũng sẽ có thuộc tính “Danh mục” trỏ đến đối tượng “Danh mục” chứa sản phẩm này phía trong.
  • Bảng phương thức bên phải bên trong trình thiết kế LINQ to SQL ở trên chứa danh sách Thủ tục lưu trữ (SP) để tương tác với mô hình dữ liệu của chúng tôi. Trong mô hình trên, chúng tôi đã thêm một thủ tục có tên GetProductsByCategory chấp nhận một CategoryID và trả về một mảng sản phẩm.

Kết luận

LINQ to SQL cung cấp một cách tốt, rõ ràng để tạo mô hình lớp dữ liệu trong ứng dụng của bạn. Thực hiện các câu truy vấn như thêm xóa sửa trong LINQ to SQL một cách hiệu quả. Hy vọng rằng các hướng dẫn và ví dụ trên đã giúp bạn làm quen với LINQ.

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Gumroad - Blog chia sẻ công nghệ, giải trí, tổng hợp
Logo
Enable registration in settings - general